Alueemme hyvinvoinnin vahvistaminen

Hei,

millainen on sinun etujesi ajaja eduskunnassa? 

Miltä kuullostaa vahva johtamisen ja sotealan ammattilainen? 

Olen tehnyt viimeiset 10 vuotta johtamista ja kehittämistä, ihmisten parissa.  Kaiken kaikkiaan minulla on johtamisen kokemusta kuitenkin enemmän, sillä omassa yritystoiminnassa tein sitä 10 vuotta lisää. Nyt johdan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotia isossa globaalissa yrityksessä. 

Asioiden kehittämisessä on erittäin tärkeää se, että osaa johtaa itseään. 

Eduskunnassa tarvitaan osaajaa, joka osaa viedä asioita maaliin asti. On sitkeä, ahkera, moniosaaja, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot. Numeroni on 16!

     - Marjo -


TEEMAT

Tavoitteenani on,

että ihmiset voivat hyvin. Minulla ihminen on keskiössä. Minulle tärkeitä asioita ovat hyvinvointiin liittyvät asiat. Yrittäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon asiat sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Minulle on tärkeää, 

että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa. Tärkeää on, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Hoitoon pitää päästä, kun siihen on tarve. Minulle ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. Uskon vahvasti, että kaikkia toimijoita tarvitaan. Yritysten elinolosuhteet on tärkeää pitää yllä, näin saamme palveluita ja työllisyyttä pidettyä yllä. Koulutus- ja opiskelumahdollisuudet ovat tärkeää pitää monipuolisina ja mahdollistaa opintojen jatkuminen. Mahdollistetaan oppiminen kouluissa. Tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Mahdollistetaan luonnon monipuolinen käyttö myös tulevaisuudessa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • sote: mielenterveys, terveyskeskuksiin riittävä resurssointi(ulkomainen palkkatyövoima) ja työn merkityksellisyyden nostaminen: kuunnellaan asiantuntijoita

 • ihmisten hyvinvointi ja terveys

 • nuoret: mielenterveys, syrjäytyminen, tukeminen ja tulevaisuus

 • yksinäisyys, syrjäytyminen, mielenterveysongelmat, päihdeongelmat

 • ikäihmiset, arvokas vanhuus, avuntarve, toimeentulo

 • omaishoitajien arvostus

 • erityistä tukea tarvitsevien ihmisten huomioiminen

 • lapsiperheiden hyvinvointi

 • miksi eivät työpaikat ja tekijät kohtaa

 • työtä: ilman työtä ei synny mitään

 • terveyttä: ennaltaehkäisy: päihteet

 • seniorineuvolatoiminta mahdolliseksi kaikille senioreille

Yrittäminen

 • teollisuus, työllisyys, viennin ostovoima

 • syrjäseutujen elinvoima

 • Savo-Karjala houkuttelevaksi ja palveluiden turvaaminen

Hyvinvointi

 • turvallisuutta
 • suoja- ja turvajärjestelmät paremmaksi
 • poliisien resurssit
 • kouluissa laillisuuskasvatusta
 • moniammatillinen työote jatkuvaksi 
 • ekologiset ratkaisut osana arkea: sähköautojen latauspisteet maan laajuisesti ja monipuolisesti

 • yhtämittainen junayhteys Jns- Kontiomäki -Oulu

 • infrastuktuuri kuntoon myös teiden suhteen, elämäntiet kunnossa

 • velkakierre katkaistava: valtion vanhat velat pitää maksaa pois ennen kuin uutta voi ottaa

 • luontomatkailu, luonto, vesistöjen kunto, mahdollistetaan luonnon monipuolinen käyttäminen myös tulevaisuudessa

 • palveluiden turvaaminen koko alueella ja miten syrjäseutujen asukkaat pärjäävät tulevaisuudessa, ei ole esimerkiksi juurikaan julkista liikennettä

 • huomio varhaiskasvatukseen

 • mahdollistetaan oppiminen kouluissa

 • kiinnostus urheiluun ja oman kunnon hoitamiseen

 • verokannan nousu heikentää yksilön taloutta

 • kuriin sähkönhinnan nousu - polttoaineen hinnan nousu - elinolosuhteiden kallistuminen

 • Koli Pohjois- Karjalan sydämenä


Palveluiden toimivuus alueilla

Edistetään ihmisten aitoa mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Samalla lähipalveluiden turvaamisen mahdollisuudet vahvistuvat. Tuetaan siis aitoa oikeaa valinnanvapautta. Mahdollistetaan se!

Annetaan ihmisille mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa muun muassa palveluseteleiden käyttöä laajentamalla ja yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausta kehittämällä. En hyväksy Kela-korvauksen alasajoa. 

Hyödynnetään esimerkiksi vammaisten henkilöiden sekä ikäihmisten palveluissa ns. henkilökohtaista budjettia, jota asiakas voi käyttää sovittujen reunaehtojen puitteissa toimintakykyä edistävien ja arkea helpottavien palveluiden hankkimiseen. Palveluseteli voisi olla hyvä vaihtoehto, jolla kuntalainen voisi valita meneekö julkiseen, yksityiseen vai yhteisölliseen palveluun.

Valvotaan palveluiden laatua tuottajasta riippumatta. Puututaan tehokkaasti havaittuihin epäkohtiin. Edetään laatu edellä.

Henkilöstön hyvinvointi alueellamme

Panostetaan hyvään johtamiseen, toimintatapojen kehittämiseen ja palkkausjärjestelmän kannustavuuteen henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen parantamiseksi. Henkilöstöä on palkittava hyvistä suorituksista sekä itsensä että työympäristönsä kehittämisessä. Mahdollistetaan osaajien osallistuminen oman työnsä kehittämiseen. 

Huolehditaan, että hyvinvointialueen työntekijät voivat keskittyä osaamistaan vastaaviin työtehtäviin. Tarkistetaan tarvittaessa henkilöstön työnjakoa. 

Vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta esimerkiksi koulutusta ja urapolkuja kehittämällä sekä lisäämällä terveydenhoitoalan koulutusmääriä.Rekrytoidaan myös ulkomailta sosiaali- ja terveysalojen koulutettuja työntekijöitä. Varmistetaan heille riittävä kielitaito ja suomalaisten työkäytäntöjen hallinta. Varmistetaan, että sosiaali-, terveys- ja pelastusalalle valikoituvat aina soveltuvimmat henkilöt. Mahdollistetaan yritystoiminta ja sen kehittyminen meidän alueella.

Tarjotaan henkilöstölle mahdollisuuksia riittävään lisä- ja täydennyskoulutukseen alueilla. 

Maalaisjärki mukana päätöksenteossa

Maalaisjärki on ikiaikainen suomalainen voimavara, joka toimii kaikkina aikoina. Sillä ei ole maantieteellistä osoitetta, ei postinumeroa. Parhaimmillaan se ylittää alueelliset rajat valonnopeudella. Se rakastaa ratkaisuja, vihaa turhan tekemistä ja tärkeilyä. Se ei usko, että uusi hallintokerros tai mitkään muutkaan seinät parantavat ketään. Se tietää, että jonot eivät lomakkeilla lyhene. 

Maalaisjärkeä käyttämällä asiat tuppaavat ratkeamaan, monet hössötykset jäävät hössöttämättä. Toimiva hoiva ja turva kaipaavat enemmän järkeä ja sydäntä kuin poliittista byrokratiaa. Unohdetaan siis poliittinen byrokratia ja keskitytään tekemään meille hyvinvointia luomalla meille kestävät palvelut. Mahdollistetaan tasavertaiset palvelut ja niihin nopea saatavuus. 

Suomi oikealle raiteelle

Kokoomuksen viisi keskeistä tavoitetta Suomen tulevaisuudelle:

 1. Turvallisuus on kaiken hyvinvoinnin perusta.
 2. Työ tuo henkistä ja taloudellista hyvinvointia.
 3. Halu oppia on mielenkiintoisen elämän perusedellytys.
 4. Toimiva turvaverkko palvelee, kannustaa ja huolehtii, ei lamaannuta.
 5. Talous kasvaa ja päästöt laskevat, velaksi eläminen loppuu.

Yrittäminen

Olen toiminut 10 vuotta yrittäjänä perheyrityksessä puolisoni Juha Hyttisen kanssa. Nykyään olen kevytyrittäjä. Teen koulutus- ja hyvinvointipalveluita sivutoimisesti. Osaamisalueeni ovat: hyvinvointi, työhyvinvointi, personal training, kinestetiikka, johtaminen ja valmentaminen.